دسترسی سریع

قانون ارتقأء وسلامت نظام اداري و مقابله بافساد
شماره تماس دستگاه:
02833657182-6
 
حراست : آقای نجفی            شماره داخلی : 344             محل استقرار: ساختمان اداره کل طبقه سوم شمالی
قانون ارتقأء وسلامت نظام اداري و مقابله بافساد
ارتباط با مسئولین 
سامانه گزارش فساد
تصویب نامه حقوق شهروندی
توجه : در صورت عدم رضایت و گزارش تخلف میتوانید به سامانه 1000001517 پیامک ارسال نمایید.