دسترسی سریع

تلفن اداره استاندارد استان قزوین : 6-33657182-028

سمت شماره داخلی

خانم مهندس عقیلی

مدیر کل

240-241

خانم مهندس عقیلی

معاون ارزیابی انطباق

242

آقای دکتر رحمانی

معاون استاندارسازی و آموزش

254

خانم مافی

معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی

247

آقای مهندس دهقان نژاد

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد

944

خانم مهندس لعلی

رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت

442

آقای مهندس رجبی

رئیس اداره صادرات و واردات

343

خانم انصاری

رابط تدوین

342

آقای مهندس  همتی

رئیس اداره آموزش و ترویج

141

خانم حسن نایبی

رئیس اداره روابط عمومی

243

آقای مهندس دهقان نژاد

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد

944

خانم مهندس پوررضائی 

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

340


آقای مهندس مسافر
 
رئیس اداره اوزان و مقیاس ها 348

خانم بهزادپور
 
رئیس اداره حقوقی 445