دسترسی سریع

گزارشات عملکرد دستگاه

آمار عملکرد اداره کل استاندارد قزوین
 
آمار عملکرد 1393
آمار عملکرد 1394
آمار عملکرد 1395
آمار عملکرد 1396
آمار عملکرد 1397
آمار عملکرد 1398
آمار عملکرد 1399
آمار عملکرد 1400
مجوزهای اعطایی
مجوزهای 1400
قراردادها
قراردادهای 1400
نشریه

نشریه 1399