social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
1400/2/21 سه‌شنبه
« راهنمای فرآیندهای مربوط به استاندارد »

1- مدارك لازم جهت صدور پروانه كدامند؟ 
1-  فرم تکمیل شده درخواست پروانه (فرم دو برگی)
2- معرفی نامه مدیرکنترل کیفیت واحد تولیدی (به ازای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفیت معرفی می گردد)، و سپس پیگیری جهت تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت و ارائه گواهی مربوطه
3- مفاصاحساب از امور مالی اداره کل
4- یک نسخه از آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (کپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی) در صورتیکه متقاضی، شخص حقوقی باشد و یا ارائه کپی کارت ملی در صورتیکه متقاضی، شخص حقیقی باشد
5- پروانه بهره برداری و یا مجوز تولید از وزارت صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه ها و سایر مراجع ذیصلاح (کپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی آن)
6- آگهی ثبت نام یا علامت تجارتی معتبر در روزنامه رسمی (کپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی آن)
7- ایران کد معتبر فرآورده
8- فرم تکمیل شده پرسشنامه اطلاعات فنی (فرم 5 برگی) و ضمائم مربوطه (از قبیل OPC و چارت سازمانی)
9- فهرست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در واحد تولیدی به همراه گواهی کالیبراسیون معتبر (در صورت عدم تکمیل تجهیزات لازم، ارائه قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید اداره کل، جهت انجام بخشی از آزمون ها)
10- لیبل یا نشانه گذاری محصول (بصورت رنگی) تایید شده توسط مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی و کارشناس اداره کل
11- نتیجه آزمون انجام و تایید شده توسط مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی (آزمون های داخلی)
12- نتیجه آزمون قبولی (معتبر) نمونه حاصل از تولید آزمایشی (اعتبار نتیجه آزمون پس از تاریخ صدور توسط آزمایشگاه، تنها به مدت 31 روز می باشد).
13- گواهی 4 ساعت آموزش مدیرعامل شرکت (دوره آشنایی با قوانین ومقررات موسسه استاندارد) به سایت اداره کل، بخش تقویم آموزشی مراجعه گردد.
14- گواهی طی 21 ساعت آموزش توسط مدیر/ مدیران کنترل کیفیت واحد تولیدی، از واحد آموزش اداره کل
15- برگ تسویه حساب با انجمن آزمایشگاه های همکار(واقع در طبقه دوم اداره کل استاندارد قزوین)
16- ارائه شناسه ملی (طی نامه رسمی از سوی شرکت) و یا پرینت اخذ شده از سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت دریافت شناسه ملی مخصوص اشخاص حقوقی و کد ملی جهت اشخاص حقیقی
17- فایل تکمیل شده علامت های تجاری ثبت شده معتبر.
* تذكر مهم: حجم هر فایل اسکن شده میبایست کمتر از 00 Kb5 بوده و دارای پسوند jpg باشد.
* یادآوری: کلیه موارد فوق بایستی مطابق فرمت مشخص شده (CD) تحویل کارشناس مربوطه گردد.

2- مدارك لازم جهت تمدید پروانه كاربرد علامت استاندارد كدامند؟ 
1-  درخواست کتبی شرکت جهت تمدید پروانه که به ثبت دبیرخانه رسیده باشد. (از طریق اتوماسیون اداری)
2-  یک نسخه از آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (کپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی) در صورتیکه متقاضی، شخص حقوقی باشد و یا ارائه کپی کارت ملی در صورتیکه متقاضی، شخص حقیقی باشد
3- پروانه بهره برداری و یا مجوز تولید از وزارت صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه ها و سایر مراجع ذیصلاح (کپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی آن)
4- آگهی ثبت نام یا علامت تجارتی معتبر در روزنامه رسمی (کپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی آن)
5- لیبل یا نشانه گذاری محصول (بصورت رنگی) تایید شده توسط مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی و کارشناس اداره کل
6- مدارک ایران کد معتبر فرآورده. (نامه اعتبار + بارکد)
7- ارائه شناسه ملی (طی نامه رسمی از سوی شرکت) و یا پرینت اخذ شده از سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت دریافت شناسه ملی مخصوص اشخاص حقوقی و کد ملی جهت اشخاص حقیقی
8- فهرست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در واحد تولیدی به همراه گواهی کالیبراسیون معتبر (در صورت نداشتن تجهیزات لازم، ارائه قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید اداره کل، جهت انجام بخشی از آزمون ها)
9- گواهی تایید صلاحیت مدیر/ مدیران کنترل کیفیت واحد تولیدی
10- گواهی طی 21 ساعت آموزش توسط هریک از مدیر/ مدیران کنترل کیفیت واحد تولیدی، از واحد آموزش اداره کل.
11- گواهی 4 ساعت آموزش مدیرعامل شرکت (دوره آشنایی با قوانین ومقررات موسسه استاندارد) به سایت اداره کل، بخش – تقویم آموزشی مراجعه گردد.
12- فرم تکمیل و تایید شده در خصوص وضعیت آموزشی مدیر کنترل کیفیت و مدیر عامل توسط واحد تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت (فرم شماره 4)
13- فرم تکمیل شده مشخصات تعداد کارکنان جهت ارائه به امور مالی اداره کل (فرم شماره 2)
14- تصویر فیش های تسویه حساب مورد تایید امور مالی اداره کل
15- برگ تسویه حساب با انجمن آزمایشگاههای همکار (تسویه حساب با آزمایشگاه، شرکت نمونه بردار و شرکت بازرسی ) (واقع در طبقه دوم اداره کل استاندارد قزوین)
16-  قرارداد استاندارد تشویقی تکمیل شده توسط واحد تولیدی (با هماهنگی کارشناس مربوطه( طی 2 نسخه، )در خصوص واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی)
17- فایل تکمیل شده علامت های تجاری ثبت شده معتبر
18- اصل آخرین پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی
* تذكر مهم: حجم هر فایل اسکن شده میبایست کمتر از 00 Kb5 بوده و دارای پسوند jpg باشد.
* یادآوری 1: موارد ستاره دار مطابق فرمت مشخص شده بصورت CD تحویل کارشناس مربوطه گردد.
* یادآوری2: در صورتیکه تغییراتی در مدارک ارائه شده رخ داده باشد و یا در زمان صدور پروانه، مدرکی ارائه نشده باشد، واحد تولیدی می بایست نسبت به ارائه آن (هم به صورت فیزیکی و هم مطابق فرمت مشخص شده بصورت CD ) اقدام نماید.

3-  اگر آگهی روزنامه رسمی ثبت علامت تجاری یا آگهی روزنامه رسمی ثبت شركت تجاری شركت گم شود، چه باید كرد؟
در صورت مفقود شدن آگهی ثبت شرکت یا علامت تجاری کپی آن را به تائید دفاتر اسناد رسمی رسانده و در صورتیکه امکان این موضوع مقدور نباشد، بایستی مدرک مربوطه را به سازمان صادر کننده مدرک بعنوان مثال اداره مالکیت صنعتی یا ثبت شرکتها برده و صحت کپی برابر اصل آن به تائید سازمان مربوطه رسانده شود.

4- كارمزد خدماتی مربوط به صدور و یا تمدید پروانه كاربرد علامت استاندارد، چگونه محاسبه می گردد؟
به استناد یکصد و هشتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، کارمزد خدماتی صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری به مبلغ 11111111 ریال (ده میلیون ریال) و پروانه استاندارد تشویقی به مبلغ 5111111 ریال (پنج میلیون ریال) جهت سه سال و با احتساب نرخ رسمی سالیانه تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی می باشد. (سال پایه 95)

5- كارمزد خدماتی معوق واحدهای تولیدی و خدماتی كه نسبت به دریافت پروانه كاربرد علامت استاندارد، اجباری تاخیر نموده اند، چگونه محاسبه می گردد ؟
علاوه بر موارد ذکر شده در پاسخ سوال 4، کارمزد معوق واحدهای تولیدی و خدماتی برای هر محصول مشمول مقررات استاندارد اجباری فاقد پروانه به ازای هرسال تاخیر در اخذ پروانه به مبلغ 11111111 ریال (ده میلیون ریال) محاسبه می گردد. لازم به ذکر است به مبالغ مذکورهزینه های بازرسی، نمونه برداری و آزمون نیز افزوده می گردد.

6- تکلیف شركت هایی كه طی سنوات گذشته تمام یا قسمتی از مبلغ كارمزد خدماتی را پرداخت نموده اند، ولی بنا به دلایلی (عدم پیگیری شركت، عدم تکمیل پرونده و...)، پروانه كاربرد علامت استاندارد آنها صادرنگردیده است، چه می باشد؟
کارمزد خدماتی اینگونه شرکت ها نیز مشمول مصوبات یکصد و هشتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد بوده و به شرط عدم صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد، مبلغ پرداخت شده قبلی از اعلام بدهی صادره کسر می گردد.

7- مدارك جهت تائید صلاحیت مدیران كنترل كیفیت (صدور گواهینامه) كدامند؟ 
1- فرم تقاضای تایید صلاحیت
2- معرفی نامه کتبی واحد با مهر و امضاء مدیر عامل شرکت و ثبت شده در دبیرخانه اداره کل
3- تصویر پروانه بهره برداری از وزارتخانه ها / شهرداریها / سندیکاها / اتحادیه های مربوطه / و سایر مراجع ذیصلاح
4- استعفا نامه مدیر کنترل کیفیت قبلی (استعفای دستی، فرم استعفای تعیین شده توسط اداره کل، تسویه حساب مالی، اصل پروانه تایید صلاحیت)
5- تصویر شناسنامه و کارت ملی
6-  دو قطعه عکس 3 در 4
7- تصویر برابر اصل شده ی آخرین مدرک تحصیلی و تطبیق رشته تحصیلی با آیین نامه
8- فرم اظهار نظر کارشناس جهت بررسی عدم شرایط کار همزمان با سمت های مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیر تولید و مدیر کارخانه
9- برگه تصحیح شده آزمون کتبی (افرادی که برای اولین بار تایید صلاحیت می شوند)
10- تصویر حکم استخدامی یا قراردادی معتبر (در سه نسخه با مهر و امضای اصل)
11-  تعهد نامه مدیر کنترل کیفیت (به شماره مدرک 2-32/221/ف)
12- تصویر گواهینامه کارآموزی
13- گواهی آموزشی (حداقل 21 ساعت در سال) / و یا تصویر فیش واریزی
14- واریز یک میلیون ریال (کارمزد خدمات انجمن مدیران کیفیت)
توضیح: ضروری است همزمان با معرفی کتبی از طرف واحد تولیدی به اداره کل، مدارک مورد نیاز در سامانه یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) به آدرس الکترونیکی http://isom.isiri.org.ir آپلود گردد.

8- مدارك جهت تمدید گواهینامه تائید صلاحیت مدیران كنترل كیفیت كدامند؟
1- درخواست کتبی با سربرگ شرکت و مهر و امضای مدیرعامل جهت تمدید صلاحیت
2-  تصویر پروانه بهره برداری از وزارتخانه ها / شهرداریها / سندیکاها / اتحادیه های مربوطه / و سایر مراجع ذیصلاح
3-  تصویر شناسنامه و کارت ملی
4-   یک قطعه عکس 3 در 4
5-  اصل پروانه تایید صلاحیت دوره قبل
6-  فرم اظهار نظر کارشناس واحد اجرا
7-  تصویر حکم استخدامی یا قراردادی معتبر (در سه نسخه با مهر و امضای اصل)
8-  تصویر گواهینامه دوره کارآموزی
9-  گواهی آموزشی حداقل 41 ساعت (هر سال 21 ساعت)
10- تصویر فیش واریزی آموزش 21 ساعته سال اول دوره پیش رو
11- واریز پانصد هزار ریال (کارمزد خدمات انجمن مدیران کیفیت)
 
9- آموزشهای مدیران كنترل كیفیت در سالهای اول و دوم چه آموزشهایی می باشد و سالیانه چند ساعت بایستی آموزشی دید؟
هر مدیر کنترل کیفیت سالانه 21 ساعت آموزش باید دیده باشد . یعنی در هر دوره دو ساله جهت تمدید گواهی تایید صلاحیت 41 ساعت آموزش نیاز دارد.
دوره های اجباری سال اول عبارتند از: 1- کنترل کیفیت عمومی، 2- آشنایی با قوانین سازمان ملی استاندارد، 3- نظامنامه کیفیت . 
دوره های سال دوم عبارتند از: 1- ارزیابی انطباق، 2-آشنایی باتدوین استاندارد های ملی و بین المللی.

10- از سال سوم به بعد چه آموزشهایی لازم است ؟ 
مدیر کنترل کیفیتی که دوره های الزامی را گذرانده است . می تواند در سالهای بعد با توجه به دانش و تکنولوژی روز در زمینه های کیفیت و مدیریت و دوره های آموزشی تخصصی در زمینه تولیدات واحد مربوطه، نسبت به انتخاب دوره از تقویم های آموزشی تایید شده در واحد آموزش اداره کل اقدام نماید .
شرکتهای تایید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد به عنوان شرکت آموزشی همکار این سازمان.
11- چه رشته های تحصیلی جهت مدیران كنترل كیفیت قابل قبول می باشد؟ 
لیست مورد نظر در پرتال سازمان ملی استاندارد به آدرس ( http://isiri.gov.ir ) موجود است.

12- تعلیق پروانه در چه صورتی اتفاق می افتد؟ 
در صورتیکه هر کدام از نقایص ذیل حاصل شود:
1- امتیازات منفی نتایج آزمون به 91 امتیاز منفی برسد .
2- عدم برقراری نظام کیفیت در واحد تولیدی .
3- عدم تسویه حساب مالی شرکت .
4- در صورتیکه واحد فاقد مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده باشد.
5- عدم احراز شرایط تمدید پروانه
 
13- مراحل و مدارك جهت رفع تعلیق كدامند؟ 
1- ارائه گزارش کارشناس واحد مبنی بر رفع هر کدام از نواقص سوال 13
2- انجام یک مورد نمونه برداری ومطابقت محصول با استاندارد مربوطه پس از آزمون
3- تشکیل کمیته علایم جهت رفع تعلیق.
 
14- تفاوت پروانه كاربرد علامت استاندارد با مجوز كاربرد علامت استاندارد چیست ؟ 
پروانه کاربرد علامت استاندارد سندی است که به استناد آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه داده میشود از علامت استاندارد ملی ایران برای یک محصول استفاده نماید.
مجوز کاربرد علامت استاندارد مدرکی است که به استناد آن اجازه استفاده از علامت استاندارد برای یک محصول اعطا می گردد، مشروط برآنکه نوع دیگرآن محصول، در چارچوب همان استاندارد ملی ،دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر باشد.
دو نوع دیگر مجوز هم وجود دارد .
* در صورتیکه شرکت نام یا علامت تجاری جدیدی را ارائه نماید.
* چنانچه شرکت بخواهد تحت یک قرارداد با نام یا علامت تجاری به سفارش شرکت دیگر تولید نماید.
مثالی از تفاوت پروانه کاربرد علامت استاندارد و مجوز کاربرد علامت استاندارد:
در یک واحدتولید لبنیات واحد بایستی جهت فراورده شیر کم چرب پاستوریزه پروانه کاربرد علامت استاندارد اخذ نماید اما در صورتیکه بخواهد جهت سایر تولیداتی که در بازه همان استاندارد مثلا شیرنیم چرب یا پر چرب پاستوریزه از علامت استاندارد استفاده نماید نیازی به پروانه استاندارد نیست و بایستی مجوز استاندارد اخذ گردد .
 
15- در سال چند نمونه بایستی از واحد تولیدی نمونه برداری و آزمون گردد؟ 
در صورتیکه فرآورده در سال جاری پروانه کاربرد دریافت نموده هر دو ماه یکبار یعنی حداقل 6 نمونه در سال اول بایستی نمونه برداری شود و در سالهای پس از اعتبار پروانه حداکثر هر 3 ماه یکبار یعنی حداقل 4 نمونه لازم است نمونه برداری شود.
 
16- اگر واحد تولیدی بیش از یك پروانه كاربرد علامت استاندارد داشته باشد برای تمدید آیا نیاز است به تعداد پروانه های كاربرد علامت استاندارد CD تکمیل گردد؟
خیر فقط یک CD آنهم فقط برای سال اول از سال دوم دیگری نیازی به CD جهت تمدید پروانه وجود ندارد. (در صورت عدم تغییر مدارک)

17- آیا برای صدور هر پروانه كاربرد علامت استاندارد بایستی یك - CD تهیه گردد؟
بلی جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد بایستی CD جداگانه تکمیل گردد.

18- آیا جهت صدور مجوز كاربرد علامت استاندارد بایستی، CD تهیه گردد؟
خیر جهت صدور مجوز استاندارد، با توجه به درج مدارک اسکن شده در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) و اتوماسیون اداری توسط واحد تولیدی، نیازی به تهیه و تکمیل CD صدور پروانه نیست.
 
19- آدرس پرتال سازمان ملی استاندارد، سایت اداره كل استاندارد استان قزوین، سامانه نظارت بر اجرای، استاندارد (سینا) چیست؟