دسترسی سریع

                                                                                                                        ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
شناسه زیرخدمت : 10031940000
عنوان زیرخدمت : ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
شرح زیرخدمت :
با توجه به تاکیدات رهبر بر موضوع استاندارد در بند 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی "افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن" اهمیت سازمان ملی استاندارد را در چارچوب اقتصاد مقاومتی نشان می دهد.
استاندارد یعنی نظم، قاعده، قانون،اصل، ضابطه و به طور کلی هر امری که مطابق اصول منظم و مرتبی انجام گیرد، استاندارد نامیده می شود. استاندارد نظمی مبتنی بر نتایج استوار علوم و فنون و تجارب بشری است که به صورت قاعده، مقررات و نظامات به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت، توسعه و تفاهم، تسهیل ارتباطات، صرفه جویی کلی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به کار می رود.
برای اینکه رعایت استانداردها در زندگی و تغییر نگرش در بین افراد ایجاد شود باید فرهنگ استاندارد ایجاد شود و با توجه به تعاریف بزرگان از فرهنگ می توان گفت که فرهنگ آن چیزی است که ما با آن زندگی می کنیم پس برای تبدیل نگرش توجه به استاندارد به یک فرهنگ نیازمند ترویج استاندارد هستیم.
در بحث ترویج واحد روابط عمومی و همچنین واحد آموزش درگیر کار می شوند. چرا که برای ترویج ابتدا باید نیاز جامعه شناسایی شود و کار متناسب با آن جامعه پیشنهاد شود و در نهایت خدمت عرضه شود.
ذینفعان :
عموم افراد جامعه
نمودار گردش کار
استعلامات : بدون استعلام
مدت زمان انجام خدمت :  خدمت ذاتی سازمان - در طی سال
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت : بدون هزینه
مستندات : ارباب رجوع مستقیم ندارد - مخاطب خدمت آحاد مردم هستند
قوانین و مقررات : ندارد
مراجعه حضوری : ندارد     
ماهیت خدمت : غیرالکترونیکی
درخواست خدمت : غیرالکترونیکی - خدمت ذاتی سازمان
ارائه خدمت : غیرالکترونیکی - خدمت ذاتی سازمان
نظرسنجی زیرخدمت  
مشاهده نتایج نظرسنجی
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1

کارشناس میزخدمت 

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2

رئیس روابط عمومی 

خانم حسن نایبی

داخلی 243

طبقه دوم شمالی

zahra.hasannayebi@isiri.gov.ir