دسترسی سریع

صدور گواهینامه کالیبراسیون
شناسه زیرخدمت : 10031459104
عنوان زیرخدمت : صدور گواهینامه کالیبراسیون
(خدمت ملی)
شرح زیرخدمت :
انجام کالیبراسیون و صدور گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری مرجع و کاری که متقاضیان اینگونه تجهیزات را به آزمایشگاه های کالیبراسیون مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها ارسال می نمایند.

ذینفعان :
کلیه دارندگان تجهیزات اندازه گیری مرجع و کاری در تمامی شرکتها، آزمایشگاه ها، ادارات و سایر نهادها
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

محل مراجعه

1

معاون اندازه شناسی قانونی مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها

آقای حمیدرضا امینی

32823712(026)

داخلی 2353
شهر صنعتی کرج، سازمان ملی استاندارد
ایمیل جهت ارتباط با مسئول مربوطه :
h.aminib@isiri.gov.ir