دسترسی سریع

شرکتهای ایمنی مواد غذایی
    تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی (HAASP)

شناسه زیرخدمت: 13011456107

عنوان زیرخدمت: تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی

(خدمت ملی)

شرح زیرخدمت:

ايمني مواد غذايي به وجود خطرات ناشي از موادغذايي در زمان دريافت توسط مصرف كننده مربوط است. از آنجايي كه بروز خطرات ايمني مواد غذايي ميتواند در هر مرحله اي از زنجيره موادغذايي اتفاق مي افتـد بـه كارگيري كنترل كافي در سراسر زنجيره مواد غذايي ضروري ميباشد. بنابراين ايمني مـواد غـذايي بـا تـلاش هاي مشترك كليه طرفهاي ذينفع در زنجيره موادغذايي تضمين ميشود. سازمانهاي درون زنجيره مـواد غـذايي دامنـه اي از توليدكننـدگان خـوراك دام و توليدكننـدگان اوليـه تـا توليدكنندگان مواد غذايي ،حمل و نقل كنندگان ، انبارداران مـواد غـذايي و پيمانكـاران فرعـي بـراي خـرده فروشي و ارائه خدمات موادغذايي ( همراه با سازمانهاي وابسته نظير توليدكنندگان تجهيـزات ، مـواد بسـته بندي ، مواد پاك كننده ، افزودنيها و مواد تشكيل دهنده )را در بر ميگيـرد. ارائـه دهنـدگان خـدمات نيـز مشمول اين دامنه ميگردند. استاندارد ایزو 22000 الزامات يك سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را تعيين ميكند كـه عناصـر كليـدي شـناخته شده را براي حصول اطمينان از ايمني مواد غذايي در طول زنجيره مـواد غـذايي تـا مصـرف نهـايي تضـمين ميكند :
ارتباط متقابل
مديريت سيستم
 برنامه هاي پيش نياز
 اصول HACCP
ارتباط در طول زنجيره مواد غذايي براي اطمينان از آن كه خطرات مربوط به ايمنـي مـواد غـذايي شناسـايي شده و به حد كافي در هر مرحله در درون زنجيره مواد غذايي كنترل ميشـود، ضـروري اسـت. ايـن ارتبـاط مبتني بر سازمانهاي بالادستي و پاييندستي در زنجيره مواد غذايي است. ارتبـاط بـا مشـتريهـا و تـأمين كنندگان درباره خطرات شناسايي شده و اقدامات كنترلي به شفاف سازي الزامـات مشـتري و تـأمين كننـده كمك خواهد كرد ( براي مثال در رابطه با امكان پذيري و نياز به اين الزامات و اثر آنها بر محصول نهايي). شناخت نقش و موقعيت سازمان در درون زنجيره مواد غذايي براي اطمينـان از ارتبـاط متقابـل اثـربخش در سراسر زنجيره مواد غذايي براي تحويل محصولات غذايي ايمن به مصرف كننده نهايي، ضروري است. 
تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده (شرکتهای ارائه کننده سیستم های مدیریت) براساس استاندارد ISO/IEC 17021، حصـول اطمینـان از ایـن است که نهادهاي گواهی کننده،گواهی کردن سیستم مدیریت را به روشی شایسته، همخوان و بیطرفانه انجام میدهند تا بدینوسیله به رسمیت شـناختن اینگونـه نهادهـا و پـذیرش گواهی هـاي آنهـا در سـطح ملـی و  بین المللی آسان گردد
 

این خدمت در سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارائه می گردد.
 

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران 

ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 

تلفن تماس تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده

معاونت تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده 

88931908(021)

کارشناسان تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده

88896399(021)

کارشناسان تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده

88898174(021)

پیگیری بارگذاری گواهینامه های نهادهای گواهی دهنده : 88896399