دسترسی سریع

                                                                                                                   آموزش مسئولین کنترل کیفیت
شناسه زیرخدمت : 18051941102
عنوان زیرخدمت : آموزش مسئولین کنترل کیفیت
شرح زیرخدمت :
متقاضی تایید صلاحیت از طریق کارتابل واحد تولیدی مربوطه درخواست خود را ثبت نموده و پس از بررسی مدارک و مستندات و تطابق رشته تحصیلی با فرآورده مورد تقاضا ،درخواست متقاضی توسط کارشناس اداره کل در کارتابل خویش تایید شده وتوسط سامانه به کارتابل واحد تولیدی فرستاده میشود.
پس از طی دوره های آموزشی مربوطه و دوره کارآموزی مرتبط به تولید ،گواهینامه تایید صلاحیت از سامانه  صادر و در اختیار مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی قرار می گیرد.
کلیه اقدامات فوق براساس قانون سازمان ملی استاندارد ،ضوابط و روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می پذیرد.
ذینفعان :
مدیران کنترل کیفییت معرفی شده توسط واحدهای تولیدی
نمودار گردش کار
استعلامات : استعلام کد ملی از سامانه احراز هویت با وب سرویس سامانه نظارت بر اجرای استاندارد 
مدت زمان انجام خدمت :  حداقل یک ماه 
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت :  1000.000 ریال 

تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444
توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات
سئوالات متداول
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت : دوره های آموزشی حضوری یا شرکت در دوره های الکترونیکی
درخواست خدمت : غیرالکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی و غیرالکترونیکی
مراجعه حضوری :  دارد 
تعداد مراجعه :  دو مرحله 
                                    مراحل مراجعه : 1- دریافت بسته اطلاعاتی و تکمیل معرفی نامه                                 
2- تحویل گواهینامه         
تقویم دوره های آموزشی
تایید صلاحیت مدرسین همکار  
لیست اسامی مدرسین تایید صلاحیت شده
انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه 
رشته های تحصیلی مدیران کنترل کیفیت 
مراکز آموزشی تایید شده
کارشناسان استاندارد 
همایش ها 
نظرسنجی زیرخدمت  
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
مشاهده نتایج نظرات
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1

کارشناس میزخدمت 

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2

رئیس اداره آموزش و ترویج 

آقای همتی

داخلی 141

طبقه اول شمالی

Mojtaba.hemmati@isiri.gov.ir