دسترسی سریع

شرکتهای گواهی دهنده
                                                                                                                  تایید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده
شناسه زیرخدمت : 13011456102
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده

(خدمت ملی)

شرح زیرخدمت
گواهی کردن سیستم مدیریت نظیر سیستم زیست محیطی، سیستم مدیریت کیفیت با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان، یکی از روش هایی است که تضمین می کند سازمان سیستمی را برای مدیریت جنبه‌های مرتبطبا فعالیتها، محصولات و خدمات خود مطابق با خط مشی سازمانی خود و الزامات استاندارد سیستم مدیریت ذیربط، اجرا کرده است. این استاندارد الزاماتی را برای نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت برای نهادهای تعیین می کند که ممیزی و گواهی کردن را مشخص می کند.

استاندارد الزامات عام زمینه های مربوط به کیفیت، محیط زیست و سایر انواع سیستمهای مدیریت را انجام می‌دهند. چنین نهادهایی«نهادهای گواهی دهنده» نامیده می شوند. مقصود از رعایت این الزامات، حصول اطمینان از این است که نهادهای گواهی کننده، گواهی کردن سیستم مدیریت را به روشی شایسته، همخوان و بیطرفانه انجام می‌دهند تا بدینوسیله به رسمیت شناختن اینگونه نهادها و پذیرش گواهی‌های آنها در سطح ملی و بین المللی آسان گردد. این استاندارد، به عنوان مبنایی برای تسهیل به رسمیت شناختن گواهی سیستم مدیریت به نفع تجارت بین المللی عمل میکند. گواهی کردن سیستم مدیریت به صورت مستقل اثبات میکند سیستم مدیریت سازمان شرایط زیر را دارا است:
الف- با الزامات مشخص شده انطباق دارد
ب- به صورت مداوم قادر به دستیابی به خط مشی و اهداف بیان شده خود می باشد
ج- به نحو اثربخش اجرا میشود. ارزیابی انطباق مانند گواهی کردن سیستم مدیریت، برای سازمان، مشتریان ان و طرف‌های ذینفع ایجاد ارزش میکند.
این خدمت در سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارائه می شود.

 

سازمان های گواهی دهنده 
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 

                                                                                                    تلفن تماس تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده

معاونت تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده 

88931908(021)

کارشناسان تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده

88896399(021)

کارشناسان تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده

88898174(021)

                                                                                                            پیگیری بارگذاری گواهینامه های نهادهای گواهی دهنده : 88896399